Carta de compromís educatiu

Les persones sotasignades.................................................................................   directora de l’escola Montcau i ......................................................................... (pare,mare,tutor/a) de  l’alumne/a..........................................................................., reunits a la localitat de Gelida amb data.........................................conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu , la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

Per part del centre

1.Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.

2.Vetllar pels drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar tot respectant les conviccions de cadascú.

3.Informar a la família del projecte educatiu de centre, de les normes d’organització i funcionament del centre, dels criteris que s’apliquen per avaluar el rendiment acadèmic de l’alumne/a i el seu progrés.

4.Mantenir comunicació (entrevista, agenda...) amb la família per informar-la  de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o alumna mantenint  com a mínim una entrevista al llarg del curs.

5.Comunicar a la família les absències    no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant  per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

6.Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.

7.Enriquir el procés d’aprenentatge de l’alumnat ampliant la intervenció del professorat amb altres persones (familiars, voluntaris...)

8.Participar en jornades i intercanvi d’experiències, mantenir-nos en constant procés de formació i reflexió pedagògica.

9.Participar en projectes comuns amb altres centres i entitats.

10.Vetllar perquè la comunitat educativa sigui sensible a una bona sostenibilitat ambiental.Per part de la família:

1.Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i del personal no docent.

2.Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3.Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4.Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

5.Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar, alhora que també el motivarem perquè gaudeixi d’aquestes i col·labori activament en les tasques proposades.

6.Vetllar per l’assistència i puntualitat del fill o filla a l’escola com a norma social bàsica en el funcionament del centre.

7.Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.

8.Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre i confirmar l’assistència o la impossibilitat d’assistir-hi a la reunió.

9.Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments utilitzant els canals de comunicació de que disposa : dirigir-se  en primer lloc a la persona afectada per la queixa i en segon lloc, i sempre que es cregui necessari a la direcció del centre.

10.Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

11.Conèixer, valorar i col·laborar amb els representants de pares i mares del centre (AMPA, Consell Escolar...)

I perquè consti, signem aquesta carta de compromís educatiu

           Per part del centrePer part de la família

          (directora del centre)(pare, mare o tutor/a)
Gelida, a,...........de .................................de ....................


Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació

Col·legi d’Educació Infantil i Primària

Montcau


Carrer Circumval.lació,72

08790 Gelida

Tel. 93 779 00 86

Fax 93 779 23 15